Δικαιολογητικά εγγραφής νέου μέλους

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Εγγραφής

Τα απαραίτητα Δικαιολογητικά Εγγραφής στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας είναι τα εξής:

1) Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας,

2)Αντίγραφο του Πτυχίου της Φαρμακευτικής Σχολής,

3)Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από την Διεύθυνση Υγείας,

4)Άδεια ίδρυσης Φαρμακείου από την Διεύθυνση Υγείας,

5α)Άδεια Λειτουργίας Ατομικού Φαρμακείου ή άδεια Λειτουργίας Συστεγασμένων Φαρμακείων από την Διεύθυνση Υγείας

5β)Σε περίπτωση Συστεγασμένων Φαρμακείων χρειάζεται και το Καταστατικό

6)Μία φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας

7)Αίτηση Εγγραφής Μέλους