Δηλώσεις για ένταξη στο διευρυμένο ωράριο

ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Συνάδελφοι,

   σας παραθέτουμε τα έγγραφα της αίτησης-δήλωσης για την ένταξη σας στο διευρυμένο ωράριο φαρμακείων (τόσο για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας όσο και για την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση -δήλωση ένταξης φαρμακείου στο διευρυμένο ωράριο θα υποβάλλεται  από τον αιτούντα ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της (dimyg.kmer.magn@thessaly.gov.gr ) , οπωσδήποτε έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα υποβολής των αιτήσεων . Είναι σαφές βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ότι οι ώρες που θα δηλώνονται αφορούν αποκλειστικά το διευρυμένο ωράριο. Τα στοιχεία της αίτησης να είναι πλήρως συμπληρωμένα.
Στα επισυναπτόμενα μπορείτε να εκτυπώσετε τις αιτήσεις:
1)ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΒΟΛΟΥ